ZAKŁAD
POLIMEROBETONÓW
MEPROZET Sp. z o.o.

Studzienki kanalizacyjne SOLIDKAN z polimerobetonu

Dokumentacja

Studzienki DN1000/DN1200 z elementów polimerobetonowych

Opis techniczny

Studzienki do stosowania w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Studzienki spełniają wymagania normy PN-EN 14636-2.

Zwieńczenie studni włazami kanałowymi okrągłymi Ø 600 mm – klasa włazu wg wymagań Zamawiającego.
Doposażenie studni stanowią stopnie złazowe w układzie drabinkowym (pojedynczym lub podwójnym) - wykonanie materiałowe stopni do uzgodnień z Zamawiającym. Alternatywnie istnieje możliwość zabudowy drabiny ze stali nierdzewnej.

Elementy składowe i typy konstrukcyjne studzienek

Elementy składowe studzienek:

  • dno studzienki DN100 lub DN1200 z kinetą
  • segment M-B zbiornika kołowego DN1000m lub DN1200
  • płyta pokrywowa 1000/600
  • płyta redukcyjna 1200/1000
  • zwężka redukcyjna M-Z -1000/600
  • pierścień wyrównujący

Na bazie powyższych elementów są prefabrykowane studzienki w czterech typach - prezentowane w tabeli z prawej strony.

Typ A studzienki DN1000 lub DN1200
bez zwężki redukcyjnej
Typ B studzienki DN1000
ze zwężką redukcyjną
Typ C studzienki DN1200
ze zwężką redukcyjną 1000/600
Typ D studzienki DN1200/DN1000
ze zwężką redukcyjną 1000/600

Rysunki zestawieniowe elementów dla poszczególnych typów studzienek zawierają karty katalogowe .

Kinety studzienek

Geometria kinet (ilość i średnice wlotów, kształt/średnice kanałów) zgodna ze specyfikacją Zamawiającego. Przykłady kinet po prefabrykacji pokazano w galerii niżej ( kliknij ).

Karty katalogowe (podgląd)

Studzienki SOLIDKAN _ typ A
Studzienki SOLIDKAN _ typ B
Studzienki SOLIDKAN _ typ C
Studzienki SOLIDKAN _ typ D

Króćce wlotowe i wylotowe studzienek

Króćce wlotowe i wylotowe wykonane odpowiednio do uzgodnień geometrii kinet z uwzględnieniem wykonania materiałowego rurociągów przyłączy.

Specyfikacja robocza studzienek

Specyfikację wykonania studzienek, tj. wymiary zewnętrzne, gemetrię kinety i wyposażenie uzgadnia się każdorazowo z Zamawiającym na podstawie dostarczonej karty zamówienia studzienki.

Dokumentacja